ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Eltechno B.V.
Kapelweg 62
5282JC BOXTEL

 

Artikel 1. Definitie

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘consument’: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet

handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Eltechno B.V., hierna te noemen Eltechno, en een

koper, waarop Eltechno deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

uitdrukkelijk is afgeweken.

 

Artikel 3. Offertes

 

De door Eltechno gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een

offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Levering

 

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering franco bij de koper.

 

Artikel 5. Levertijd

 

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering

dient de koper Eltechno derhalve schriftelijk in gebreken te stellen.

 

Artikel 6. Deelleveringen

 

Het is Eltechno toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige

waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Eltechno bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 7. Technische eisen enz.

 

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Eltechno er verantwoordelijk voor dat de te

leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar

de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt.

Ook alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale

eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

 

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst

 

1.                     De vorderingen van Eltechno op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Eltechno omstandigheden ter kennis komen die Eltechno  goede grond

geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

– indien Eltechno de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming

en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Eltechno bevoegd de verdere

uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en

ander onverminderd het recht van Eltechno schadevergoeding te vorderen.

2.                     Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Eltechno zich bij de uitvoering

van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de

overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de

overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Eltechno bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Garantie

1.                     Eltechno garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een

periode van een jaar na ingebruikname c.q. installatie, tenzij een afwijkende termijn is overeengekomen. De garantie

geldt niet voor zaken waaraan koper zelf werkzaamheden heeft verricht.

2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak.

Den verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht

op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

3.                     Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Eltechno aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in

artikel15. (Aansprakelijkheid).

4.                     De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 

1.                     De door Eltechno geleverde zaken blijven het eigendom van Eltechno totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle

met Eltechno gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Eltechno verrichte of te verrichten

diensten.

– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).

2.                     Door Eltechno afgeleverde zaken, die krachtens lid1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader

van een normale bedrijfsuitoefening worden door verkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden

of hier enig ander recht op te vestigen.

3.                     Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn gegaan en zich nog in handen van de koper

bevinden, behoudt Eltechno zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237. BW tot

meerdere zekerheid van haar vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikelgenoemde, die Eltechno uit welke hoofde

dan ook tegen de koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Eltechno

geleverde zaken welke door koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor haar Eltechno haar eigendomsvoorbehoud heeft

verloren.

4.                     Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Eltechno

gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de

zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te ver

schaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

5.                     Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper

verplicht Eltechno zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

6.                     De koper verplicht zich op eerste verzoek van Eltechno:

– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-,

ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

– alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde

zaken te verpanden aan Eltechno op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

– de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud

door Eltechno geleverde zaken te verpanden aan Eltechno op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Eltechno;

– op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Eltechno ter bescherming van haar

eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale

uitoefening van haar bedrijf.

 

 

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen.

 

1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken.

Hierbij dient de wederpartij ‘na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

– of de juiste zaken zijn geleverd;

– of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid)

– overeenstemmen met het overeengekomen;

– of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de

eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 14 dagen na aflevering

schriftelijk aan Eltechno te melden.

3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 12 maanden en 14 dagen

na aflevering schriftelijk te melden aan Eltechno.

 

Artikel 12. Prijsverhoging

 

1. Indien Eltechno met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Eltechno niettemin gerechtigd tot verhoging van de

prijs. Eltechno mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen.

Indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de

koper de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

 

Artikel 13. Betaling

 

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum,

– of door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Eltechno

– of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar bankrekening NL74INGB0006952618 t.n.v. Eltechno te

5282 JC BOXTEL. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf

het moment van In verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke Rente + 2%.

2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper

onmiddellijk opeisbaar zijn.

3. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente

en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij,

dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 14. Incassokosten

 

1. I s de koper in gebreken of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle

redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper

verschuldigd met een minimum bedrag van € 40,00:

– minimum bedrag van € 40,00

– over de eerste € 2.500,00 +15%

– over de volgende € 2.500,00 +10%

– over de volgende € 5.000,00 +5%

– over de volgende € 190.000,00 +1%

– over het meerdere + 0,5%

Indien Eltechno aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor

vergoeding in aanmerking.

2. De koper is jegens Eltechno de door Eltechno gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze

onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Eltechno en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze

algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht

van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 

1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 9. (Garantie) van deze voorwaarden.

2. Ter zake van bijkomende dienstverlening is de aansprakelijkheid van Eltechno beperkt tot het bedrag van de door de

verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.

Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt

tot de factuurwaarde.

3. Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.

 

Artikel 16. Overmacht

 

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan

Eltechno zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken

of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Eltechno wilde stakingen of

politieke stakingen in het bedrijf van Eltechno; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot

stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij

toeleveranciers of andere derden waarvan Eltechno afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2. Eltechno heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert

intreedt nadat Eltechno haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Eltechno opgeschort. Indien de periode waarin

door overmacht nakoming van de verplichtingen door Eltechno niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide

partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding

bestaat.

4. Indien Eltechno bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts

gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonder

lijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt

echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 17. Geschilbeslechting

 

1. I n afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en

Eltechno, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te ‘’s-Hertogenbosch. Eltechno blijft echter

bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

2. De koper heeft het recht gedurende een maand nadat Eltechno zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen

voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht

 

Op elke overeenkomst tussen Eltechno en de koper is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 19. Wijziging van de voorwaarden

 

Eltechno is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde

tijdstip van inwerkingtreden. Eltechno zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden.  Indien geen tijdstip van

inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.